Cenník výkonov praktického lekára pre deti a dorast, nehradených z verejného
zdravotného poistenia
ČísloDruh výkonu
Potvrdenia: 
1.Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla20,00 €
2.Potvrdenie o spôsobilosti na pobyt v MŠ5,00€
3.Potvrdenie o spôsobilosti na stredoškolské štúdium5,00€
4.Potvrdenie o spôsobilosti na vysokoškolské štúdium5,00 €
5.Potvrdenie – zápisník bezpečnosti práce, šport, hudba, tanec, tábory,
brigády
5,00 €
6.Vystavenie zdravotného preukazu, vstupná a výstupná LP pre
zamestnávateľa
5,00 €
7.Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poistenie10,00 €
8.Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť rodiča4,00 €
9.Vystavenie duplikátu pri strate očkovacieho preukazu5,00 €
Vyšetrenia:
10.Pobyt, štúdium a práca v zahraničí10,00 €
11.Vyšetrenie cudzinca bez zdravotného poistenia20,00 €
Výkony:
12.Nastrelenie náušníc20,00 €
13.Krvné skúšky na žiadosť pacienta7,00 €
14.Poplatok za omeškanie nahlásenia zmeny zdravotnej poisťovne za každý
mesiac
4,00 €