Cenník výkonov praktického lekára pre deti a dorast, nehradených z verejného
zdravotného poistenia
ČísloDruh výkonu  
 Potvrdenia:   
1.Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla20,00 € 
2.Potvrdenie o spôsobilosti na pobyt v MŠ4,00 € 
3.Potvrdenie o spôsobilosti na stredoškolské štúdium4,00 € 
4.Potvrdenie o spôsobilosti na vysokoškolské štúdium4,00 € 
5.Potvrdenie – zápisník bezpečnosti práce, šport, hudba, tanec, tábory,
brigády
4,00 € 
6.Vystavenie zdravotného preukazu, vstupná a výstupná LP pre
zamestnávateľa
5,00 € 
7.Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poistenie10,00 € 
8.Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť rodiča4,00 € 
9.Vystavenie duplikátu pri strate očkovacieho preukazu5,00 € 
 Vyšetrenia: 
10.Pobyt, štúdium a práca v zahraničí10,00 € 
11.Vyšetrenie cudzinca bez zdravotného poistenia20,00 € 
 Výkony: 
12.Nastrelenie náušníc20,00 € 
13.Krvné skúšky na žiadosť pacienta7,00 € 
14.Poplatok za omeškanie nahlásenia zmeny zdravotnej poisťovne za každý
mesiac
4,00 €